História a budúcnosť TCP/IP

U.S. Department of Defence  (DoD) /úrad pre obrany/ vytvoril TCP/IP model, aby bol schopný fungovať za každých podmienok.
Niektoré vrstvy v TCP/IP majú rovnaké mená ako v OSI, ale majú inú funkciu!
prvej verzii internetu pri IPv4 boli adresy dlhé 32 bitov, zapísané v desiatkovej sústavekaždé 4 sú oddelené bodkou.

IPv6 je adresa 128 bitová, zapísaná v hexadecimálnej sústave a každých 8 je oddelená dvojbodkou.

Počiatočné nuly môžu byť vynechané, napr. 0003 je 3.

Network Access (sieťová vrstva)

Tiež nazývaná ako host to network vrstva. Zodpovedá všetky otázky, ktoré aktuálny paket potrebuje na vytvorenie fyzického pripojenia na sieťové médium. Ovládače pre modemy a ostatné zariadenie pracujú na sieťovej vrstve.

Funkciou sieťovej vrstvy je mapovanie IP adresy na fyzickom hardwarovej adrese a zapuzdrenie IP paketu do rámca.
Dobrým príkladom sieťovej vrstvy je inštalácia ovládačov pre sieťovú kartu, systém detekuje nový hardware a následne doinštaluje ovládače, ak sú jeho súčasťou, prípadne si vyžiada inštalačné médium.

Transport (transportná vrstva)

Transportná vrstva poskytuje transportné služby zdrojovým a cieľovým hosťom. Poskytuje logické prepojenie medzi vzdialenými bodmi. Poskladá dáta do rovnakého dátového prúdu pre vyššiu vrstvu.
Služby:
TCP a UDP: segmentuje dáta vyššej vrstvy, posiela segmenty s 1 zariadenia na druhé koncové zariadenie.
Len TCP: zabezpečuje spojenie end-to-end, poskytuje kontrolu pre kĺzavé okno, spoľahlivosť poskytovaná pre pre sekvenciu čísel a potvrdenie.

Application (aplikačná vrstva)

Protokol vysokej úrovne, zabezpečuje reprezentovanie, kódovanie a dialogovú kontrolu. TCP/IP obsahuje protokol na podporu prenosu súborov, e-mail, vzdialené prihlasovanie.
File Transfer protokol (FTP): FTP je spoľahlivá, príkazovo orientovaná služba, ktorú používa TCP na prenos súborov medzi systémami, ktoré podporujú FTP.
Trivial File Transport Protokol (TFTP):  používa sa na prenos konfiguračných súborov rútrov a CISCO IOS imidžov a tiež na prenos súborov medzi systémami, ktoré ho podporujú. Pracuje rýchlejšie ako FTP.
Network File System (NFS): vyvinutý Sun Microsystem na prístup k súborom v sieti, napríklad na prístup k sieťovým diskom
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): riadi prenos e-mailov cez  počítačovú sieť
Terminal Emutation (Telnet): umožňuje diaľkovo pristupovať na PC,
Simple Network Management Protocol (SNMP): umožňuje monitorovanie a kontrolovanie sieťových zariadení.
Domain Name System (DNS): slúži na preklad symbolickým mien sa IP adresy.

TCP/IP protokol a IP adresovanie

Zariadenuia, ktoré chcú v internete komunikovať musia mať jedinečnú IP adresu, IP preto, lebo rútre používajú trojvrstvový protokol na nájdenie najlepšej cesty.

Na komunikáciu sa používal IP protokol verzie 4 (IPv4). Veľkým nárastom internetu hrozilo rýchle vyčerpanie IP adries, preto sa siete začali deliť do podsietí, Network Address Translation (NAT).

Iná verzia protokolu IPv6 poskytla väčší adresný priestor s integrovaním metód bez chýb použitým s IPv4. Niektoré zariadenia majú statickú IP a iným sa pridelí IP vždy, keď sa pripájajú na sieť, tieto sú dynamické.

MAC adresa – fyzický adresa
IP adresa – logická adresa

História a budúcnosť TCP/IP

Internet (internetová vrstva)

Jeho funkcia je nájdenie najlepšej cesty paketu.
Protokoly operujúce na internetovej vrstve:

 1. IP protokol, smerovanie paketov.
 2. Internet Control Message Protokol (ICMP), poskytuje kontrolu a kapacitu správ
 3. Address Resolution Protocol (ARP), určuje MAS zo známej IP
 4. Reverse Address Resolution Protokol, určuje IP, keď MAC je známa

IP uskutočňuje nasledujúce operácie:

 1. definuje pakety a adresové schémy
 2. prenáša dáta medzi internetovou vrstvou a sieťovou vrstvou
 3. smeruje pakety na vzdialený host

IP protokol je niekedy nazývaný aj ako nespoľahlivý, v tom zmysle, že nekontroluje chyby, na starosť to majú vyššie vrstvy.

Porovnanie TCP/IP modelu a OSI modelu

                            Spoločné črty OSI a TCP/IP modelu:

 1. oba majú vrstvy
 2. oba majú aplikačnú vrstvu, ale vykonávajú rozdielne služby
 3. oba majú porovnateľnú sieťovú a transportnú vrstvu
 4. prepínané pakety, nekruhové prepínanie, technológia je prevzatá
 5. sieťový profesionáli potrebujú vedieť oba modely

                          Rozdiely medzi OSI a TCP/IP modelom:

 1. TCP/IP kombinuje prezentačnú a relačnú vrstvu vaplikačnej vrstve
 2. TCP/IP kombinuje OSI dátovú a fyzickú do 1 vrstvu
 3. TCP/IP sa javí ako jednoduchší, pretože má menej vrstiev
 4. TCP/IP trasnportná vrstva používa UDP, negarantuje doručenie paketu