Sieťová vrstva (ISO OSI)

Na tejto vrstve sa nachádza sieťová adresaadresa IP. V spolupráci s dátovou vrstvou zabezpečuje spoľahlivý prenos dát po prenosovom médiu a snaží sa preniesť dáta k adresátovi. Na tejto vrstve tvoria dáta pakety.

Relačná vrstva (ISO OSI)

Stará  sa o začatie, manažovanie ukončovanie spojení medzi jednotlivými aplikáciami. Pokiaľ chcete prezerať nejakú webovú stránku, práve relačná vrstva (v spolupráci so všetkými nižšími vrstvami) sa postará o začatie spojenia s webovým serverom. Na tejto vrstve fungujú aj čísla portov, na ktorých sa jednotlivé služby nachádzajú. Napríklad na webovú komunikáciu sa využíva port 80. Od tejto vrstvy sú dáta definované samými sebou – dátami.

ISO OSI model

Model OSI (Open System Interconnection) sa stal hlavným modelom pre sieťovú komunikáciu. Výrobcom poskytuje súbor štandardov, ktoré zaručujú vzájomnú interoperabilitu a zvyšujú kompatibilitu medzi jednotlivými zariadeniami v sieti.

Model sa skladá zo siedmych vrstiev:

Porovnanie TCP/IP modelu a OSI modelu

                            Spoločné črty OSI a TCP/IP modelu:

  1. oba majú vrstvy
  2. oba majú aplikačnú vrstvu, ale vykonávajú rozdielne služby
  3. oba majú porovnateľnú sieťovú a transportnú vrstvu
  4. prepínané pakety, nekruhové prepínanie, technológia je prevzatá
  5. sieťový profesionáli potrebujú vedieť oba modely

                          Rozdiely medzi OSI a TCP/IP modelom:

  1. TCP/IP kombinuje prezentačnú a relačnú vrstvu vaplikačnej vrstve
  2. TCP/IP kombinuje OSI dátovú a fyzickú do 1 vrstvu
  3. TCP/IP sa javí ako jednoduchší, pretože má menej vrstiev
  4. TCP/IP trasnportná vrstva používa UDP, negarantuje doručenie paketu